5)

Slik regelen er formulert vil den være overtrådt der advokatrådet står i en årsakssammenheng med krenkelsen, forutsatt at klienten følger rådet. Dersom det ikke foreligger spesielle faresignaler, vil også terskelen for advokatens ansvar senkes tilsvarende. Det kan for eksempel ikke forventes at advokaten skal strekke seg langt for å kartlegge eventuelle risiko, dersom verken den relevante jurisdiksjon, bransje, lokale forhold eller klientens generelle omdømme tilsier at særlig risiko foreligger. Det kan for øvrig ikke forventes at advokaten gjør omfattende undersøkelser om klientens virksomhet. Det er først og fremst forventet at advokaten gjør seg kjent med informasjon fra anerkjente, offentlig tilgjengelige kilder, og i forbindelse med konkret rådgivning i et oppdrag gjør klienten oppmerksom på dette og bidrar med en menneskerettslig vurdering der det er relevant.

I de tilfeller hvor det klart foreligger stor risiko for menneskerettighetsbrudd som følge av et oppdrag og klienten ikke ser ut til å ha evne eller vilje til å avverge dette, vil det måtte foretas en vanlig advokatetisk vurdering av hvordan advokaten skal gå frem. Advokaten vil eksempelvis måtte forholde seg til øvrige advokatetiske regler på lik linje med regelen i punkt 1.4. Dette medfører at advokaten skal ivareta sin klients interesser og fullføre oppdraget, men samtidig gjøre klienten oppmerksom på den identifiserte risikoen og veilede om hvordan klienten best kan forholde seg til denne risikoen. I de tilfeller klienten åpenbart ikke følger advokatens råd, kan det bli aktuelt å frasi seg oppdraget etter punkt 3.1.6 og 3.1.8.