6)

Regelen i punkt 1.4 innebærer en presisering av regelen i punkt 1.2 som fastsetter at advokatens oppgave er å «fremme rett og hindre urett», basert på de forventninger som i dag følger av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Regelen innebærer ikke en full kodifisering av FNs veiledende prinsipper, men må tolkes på bakgrunn av disse.

FNs veiledende prinsipper bygger på erkjennelsen av at også det private næringsliv må utøve sin virksomhet under ansvar når virksomheten berører og påvirker menneskers grunnleggende rettigheter og tilværelse. Prinsippene innebærer at virksomhetene selv har en plikt til å unngå å krenke andres menneskerettigheter og håndtere krenkelser som de er involvert i.

For øvrig, når det gjelder rekkevidden av bestemmelsen, viser FNs veiledende prinsipper i hovedsak til menneskerettighetene slik de kommer til uttrykk i International Bill of Human Rights (som blant annet omfatter FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter) og grunnleggende ILO prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.