1)

Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 består av fem ledd som samlet beskriver hva som er advokatens oppgave. Beskrivelsen er basert på tre prinsipper, som er fundamentale i ethvert rettssamfunn:
• advokatens plikt til å fremme rett og hindre urett
• plikten til å ivareta klientens interesser på best mulig måte
• prinsippet om advokatens uavhengighet og integritet.

Bestemmelsene i pkt. 1.2 har i hovedsak vært uendret siden 1973. Fjerde ledd ble føyd til ved revisjonen i 1991.