5)

Av bestemmelsens tredje ledd følger at advokaten ikke bør identifisere seg med sin klient og at advokaten har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har. Dette er viktige forutsetninger for advokatens uavhengighet og for at advokaten skal kunne ivareta klienters interesse i saker av enhver art «innenfor lovens ramme og etter beste evne», slik advokaten plikter i henhold til annet ledd.