6)

I saker som omtales i media, vil advokaten blant publikum lett bli identifisert med sin klient. Advokatene bør være seg dette bevisst og formulere seg slik at identifikasjon unngås. Faren for identifikasjon er kanskje størst i straffesaker. Advokatene må her unngå å gå god for sin klients uskyld og presisere sin rolle som talsmann og rådgiver. Som påpekt av Wilhelmsen og Woxholth s. 47 vil det kunne være med å svekke tilliten til at advokater ivaretar klientenes interesser på et uavhengig grunnlag hvis advokaten, som man ikke sjelden ser eksempler på i praksis, går langt i å uttrykke sin personlige tilslutning til klientens oppfatning.