7)

Når det i fjerde ledd er bestemt at advokaten «plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient», ligger det i dette at advokaten skal gjøre seg opp en selvstendig mening om saken og på grunnlag av dette gi klienten råd. Advokaten kan ikke begrense sin rolle til å være formidler av klientens synspunkter og meninger, og advokaten skal ikke blindt følge klientens direktiver.

Advokaten skal gi uttrykk for sin mening og selv bestemme hvorledes oppdraget skal håndteres og hvorledes han skal opptre. Klienten bestemmer hvilket resultat han ønsker å oppnå ved å henvende seg til advokaten, men han kan ikke diktere advokaten hvorledes denne skal gå frem for å oppnå dette. Dette er en selvsagt forutsetning for det profesjonsansvar som påligger advokaten.

RG-2011-42, med bakgrunn i Rt-2010-224, er det uttalelser om advokatens rådgivningsplikt. Se pkt. 3.1.2 note 2