8)

Bestemmelsen i siste ledd om at advokaten «avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag» er en forutsetning for hans integritet. En advokat må eksempelvis fritt kunne avstå fra å påta seg oppdrag som innebærer at han må forfekte standpunkter som strider mot hans overbevisning eller hans grunnleggende livsholdning. Bestemmelsen er også en forutsetning for at advokaten skal være i stand til å overholde Regler for god advokatskikk, f.eks. kravet til advokatens uavhengighet. Selv om det ofte vil være naturlig, har ikke advokaten noen plikt til å begrunne hvorfor han ikke vil påta seg oppdraget. Er grunnen interessemotsetning overfor en eksisterende klient, vil det kunne være i strid med advokatens plikt til fortrolighet hvis han gir opplysninger om klientforholdet, jfr. kommentaren til pkt. 2.3.2.

Når advokaten har påtatt seg et oppdrag, følger en fullføringsplikt, jfr. pkt. 3.1.6 om den begrensede adgang til å frasi seg oppdraget.