ADA-1997-D40 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å bebude erstatningssøksmål dersom motparten ikke dokumenterte påstander om klienten. Under henvisning til pkt. 1.2 annet ledd uttalte nemnden at advokaten selv må ta standpunkt til hvorledes egen klients interesser best kan ivaretas i hvert enkelt tilfelle og at han eller hun må gis vide rammer i denne vurderingen. Uttalt at det sier seg selv at selve motpartskonstellasjonen vil føre til at motparten ofte vil være misfornøyd og uenig med hvordan en advokat ivaretar sin klients interesser.