ADA-2000-D92 (Disiplinærnemnden)

Det var klaget over kvaliteten på det utførte arbeid. Disiplinærnemnden fant ikke at det forelå brudd på de advokatetiske regler hva gjaldt det arbeid som var utført. Som en generell regel uttalte Disiplinærnemnden «at disiplinærmyndighetene bare i begrenset utstrekning kan ta stilling til og eventuelt overprøve kvaliteten på de råd advokaten gir i anledning behandlingen av konkrete saker. For at advokatens faglige utførelse av et oppdrag skal anses for brudd på Regler for god advokatskikk, må det foreligge klare feil eller forsømmelser fra advokatens side».