ADA-2005-29 (Oslo krets)

Taushetsplikt. Selektiv utvelgelse ved oversendelse av dokumenter. Advokaten opptrådte i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 2.3.2 ved å bryte taushets- og fortrolighetsplikten i henhold til lov. Selv om dette skulle være for å ivareta sin egen klients interesse i tråd med de etiske reglers pkt. 1.2 er begrensningen at det finner sted innenfor lovens ramme, hvilket utvalget i denne forbindelse henviser til Rt-1983-430. Advokaten hadde foretatt et selektivt utvalg av dokumenter til vedkommendes ugunst ved oversendelse til trygdekontoret. Utvalget påpekte at dette var uheldig da det kunne medføre at beslutning ble tatt på feilaktig grunnlag, men bruddet må vurderes ut fra motpartens tilgang på dokumentene. Derfor var advokatens opptreden etter en totalvurdering ikke tilfredsstillende, men ikke tilstrekkelig til å innebære brudd på Regler for god advokatskikk pkt 1.2 1.ledd.