ADA-2005-D92 (Disiplinærnemnden)

Uttalelser til media. Fortrolighet. Taushet. Uttalt at alminnelige prosessregler skal legges til grunn for nemndens behandling. Plikten til fortrolighet omfatter i utgangspunktet enhver opplysning advokaten mottar i en sak og må vurderes ut fra bestemmelsens formål. Opplysninger må ikke spres utover hva som er nødvendig for å ivareta klientens interesser. Advokaten hadde her handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 tredje ledd og 2.3.2 annet ledd.