ADA-2006-94 (Oslo krets)

Bruk av feilsendt dokument. Ivaretakelse av sin klients interesse. Advokaten benyttet et dokument fra motparten som feilaktig ble sendt til hans kontor som bilag til et prosesskriv uten at utvalget kunne se at dette var i strid med Regler for god advokatskikk. Utvalget viser til en tidligere avgjørelse og uttaler at utgangspunktet er at bruk av informasjon som er mottatt ved en feil fra motpartens advokats side, ikke er i strid med Regler for god advokatskikk når mottaker ikke var å klandre for feilen fra den annen side. Mottakeren hadde ikke fått varsel om feilsendingen før han hadde gjort seg kjent med innholdet. I slike situasjoner må plikten til å ivareta sin klients interesse være avgjørende.