ADA-2007-43 (Oslo krets)

Advokaten representerte klagers motpart ved inndrivelse av idømte saksomkostninger mot klager etter en dom. Da klager ikke betalte beløpet ved forfall fremsatte advokaten frist om betaling, med knappere frist enn det inkassoloven oppstiller, samtidig som at advokaten opplyste at pressen ville bli informert dersom salæret ikke ble innbetalt samme dag. Disiplinærutvalget fant dette uakseptabelt, og mente at forholdet ble ytterligere skjerpet ved at advokatens egeninteresse i saken syntes å ha vært styrende for advokatens opptreden samtidig som at advokaten til fulle var kjent med regelverket og følgelig de frister som gjaldt for forholdet. Advokaten ble således funnet å ha brutt Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 jfr. pkt. 3.1.2, pkt. 2.1.1, samt pkt. 1.3.