ADA-2010-58 (Disiplinærutvalget for Oslo Krets)

Advokaten bistod den ene parten i en sak som ble behandlet i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Disiplinærutvalget kom til at advokaten hadde overtrådt Regler for god advokatskikk punkt. 4.1 ved ikke å sende inn sykemelding til fylkesnemnden ved uteblivelse fra et møte. Videre fant utvalget at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt. 4.3, jf. punkt 4.8, ved at han ikke besvarte skriftlig innkalling til et nytt berammet møte. Utvalget fant det også godtgjort at advokaten ikke hadde satt seg ordentlig inn i saken slik Regler for god advokatskikk punkt. 4.3 krever, da han møtte til nye forhandlinger. Disiplinærutvalget fant det videre sterkt kritikkverdig at advokaten hevdet at forsinkede flyavganger var grunnen til at han kom for sent til møtet når dette ikke var tilfellet. Utvalget mente at en slik opptreden var helt uakseptabel og egnet til å skade standens og yrkets anseelse, jfr. Regler for god advokatskikk punkt 1.3 og punkt 4.1. Utvalget fant det dessuten klart at advokaten ikke hadde fulgt opp sin klient tilstrekkelig, og at han heller ikke hadde drevet saken frem med den omsorg og det tempo som følger av Regler for god advokatskikk punkt 1.2 og punkt 4.3.Utvalget fant det riktig å meddele advokaten en advarsel på bakgrunn av at han gjentatte ganger årene i forveien hadde blitt innklaget og funnet å ha opptrådt i strid med de etiske reglene.