ADA-2010-D128 (Disiplinærnemnden)

Klagen gjelder innklagedes bistand i forbindelse med en avtale mellom innklagede, klager og en tredjeperson om inndriving av krav klager hadde mot ulike debitorer. Det ble først vurdert om innklagede hadde gitt tilstrekkelige opplysninger om behandlingsgebyret. Innklagedes manglende fokus på dette ble vurdert, og nemnden kom til at han ikke hadde sviktet sin informasjonsplikt. Videre vurderte nemnden innklagedes måte å kreve dekningen av sine kostnader på. Nemnden kom i likhet med utvalget til at Regler for god advokatskikk punkt 1.2 og 1.3 var overtrådt. Det ble etter dette vurdert hvordan innklagede hadde beregnet sitt salær. Nemnden la til grunn at saken ikke var et vanlig inkassooppdrag. Da det oppstod uklarheter om hvordan salæret var blitt beregnet, mente nemnden at tvilen måtte gå utover advokaten. Innklagede hadde derfor opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 2.1.2. Innklagede ble meddelt en advarsel.