ADA-2011-D19 (Disiplinærnemnden)

Advokaten opptrådte som testamentsfullbyrder i et dødsbo. Det oppstod tvist mellom arvingene og innklagede om hvordan en leilighet skulle realiseres. Det ble først reist spørsmål om innklagede hadde personlig økonomisk interesse i saken. Nemnden fant at et sideoppdrag i dette tilfellet fremstod som eneste motiv for hovedoppdraget. På denne bakgrunn hadde innklagede overtrådt Regler for god advokatskikk punkt 2.1.1 og 2.1.2. Innklagede hadde ikke fulgt sine klienters instrukser og nemnden fant at hun ikke hadde opptrådt saklig og korrekt etter reglenes punkt 1.3. Advokaten etterlevde heller ikke en kjennelse fra tingretten. Uansett motiv for dette, kom nemnden til at innklagede hadde handlet i strid med reglenes punkt 1.2, 1.3, og 4.1. For dette ble innklagede meddelt en advarsel. Nemnden kom videre til at det var krevd salær utover det innklagede hadde krav på. Klagerne ble tilkjent saksomkostninger.