ADA-2014-D162 (Disiplinærnemnden)

Advokaten brukte svært lang tid på å oppdatere sin klient om helt sentrale deler av saken under prosedyreoppdrag. Advokatens håndtering av oppdraget bar preg av stadige forsinkelser, gjentatte endringer av avtaler på kort varsel, vanskelig tilgjengelighet og manglende orientering om sakens gang. Disiplinærnemnden kom til at den mangelfulle håndteringen av oppdraget var i strid med plikten til å ivareta klientens interesse etter beste evne etter Regler for god advokatskikk punkt 1.2 andre ledd. Videre fant Disiplinærnemnden at måten oppdraget ble utført på, og særlig det forhold at advokaten ikke hadde latt høre fra seg etter at klager informerte ham om at Høyesteretts ankeutvalg allerede hadde avvist anken, var forhold som egnet seg til å svekke advokatstandens anseelse og utgjorde brudd på Regler for god advokatskikk punkt. 1.3. Det forelå også brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2. Advokaten ble meddelt irettesettelse.