ADA-2015-D45 (Displinærnemnden)

Oversendelse av avtaleutkast til motparten uten at klienten på forhånd hadde sett og godkjent hele innholdet i avtalen ansett som stridende mot plikten til å ivareta klientens interesser etter Regler for god advokatskikk pkt. 1.2, og for øvrig etter nemndens syn også egnet til å svekke advokatstandens anseelse, jfr. pkt. 1.3. Vedrørende etterfølgende mailkorrespondanse til motpartens advokat uttalte nemnden at plikten til å ivareta sin klients interesser ikke opphører etter at klienten har skiftet advokatforbindelse.