U bind II (Disiplinærnemnden 1977) s. 180

Etter å ha innhentet de nødvendige opplysninger fant advokaten ikke å ville påta seg prosessoppdrag da han mente at saken ikke var prosedabel. Det ble ansett godtgjort at advokaten ikke på bindende måte hadde påtatt seg saksanlegget og han hadde da anledning til ikke å påta seg oppdraget. Dette gjaldt selv om advokaten på et tidligere tidspunkt burde ha forstått at det forelå misforståelse om oppdraget mellom ham og klageren.