U bind V (Oslo krets 1990) s. 507

Saken gjaldt bistand til klageren i forbindelse med løslatelse etter pågripelse av politiet. Klienten var misfornøyd med den måte advokaten hadde opptrådt på. Advokaten hadde ikke overtrådt Regler for god advokatskikk. Disiplinærutvalget uttalte at det er en advokats primæroppgave å ivareta sin klients interesser etter beste evne innen lovens rammer, og at det ligger i sakens natur at det kan oppstå uenighet mellom advokaten og klienten med hensyn til hva som tjener klientens interesser best. Uttalt at advokaten har plikt til å foreta sin vurdering på et selvstendig og fritt grunnlag og hvis klienten ikke vil følge de råd advokaten gir, har advokaten rett til å nekte å fullføre oppdraget.