1)

Bestemmelsen, som har vært uendret siden 1967, fastslår innledningsvis at advokaten i sin yrkesutøvelse skal «opptre saklig og korrekt». Dette er et selvsagt krav, og det kan synes overflødig å ha med en generell formulering av denne art i de etiske regler. Det er likevel nyttig å ha en slik regel. Den fanger opp alle tilfelle av opptreden som må anses å være i strid med god advokatskikk og som ikke er regulert i noen av de øvrige mer spesifikt utformede bestemmelsene. 
Advokatstanden er en viktig del av rettspleien. Derfor er advokatenes opptreden til syvende og sist også et spørsmål om tilliten til rettssystemet. Det blir av disse grunner hyppig vist til pkt. 1.3 første punktum i disiplinærorganenes avgjørelser, Advokatbladets undersøkelse av alle disiplinærfellelser fra 2013 til 2017 viser at dette er den bestemmelsen som figurerer flest ganger i fellende avgjørelser. Dessuten understreker pkt. 1.3 første punktum kravet til saklig opptreden, noe som ikke alltid etterleves i praksis, jfr. nedenfor.