ADA-1998-27 (Aust-Agder krets mfl.)

Til tross for en rekke skriftlige henvendelser unnlot advokaten å bistå vitne med informasjon om hvorledes han skulle få dekket sine utgifter i forbindelse med fremmøte som vitne i en sivil sak. Utvalget fant advokatens forsømmelse stridende mot pkt. 1.3.