ADA-2000-D32 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde i et avisintervju i forbindelse med en avsluttet konsesjonssak fremsatt kritikk mot leder av det lokale bondelag samtidig med at han kritiserte fylkeslandbruksstyrets saksbehandling. Disiplinærnemnden fremhevet at bondelaget ikke er en del av den offentlige forvalting og uttalte: «Det er disiplinærnemndens oppfatning at det også i et slikt tilfelle må være adgang til å fremføre kritikk, både av virksomheten og dens leder. Advokaten bør imidlertid her utvise større varsomhet ved fremføring av kritikken, enn hva som ville være naturlig overfor det offentlige.» Nemnden anså uttrykk som «blankt tøv» og «lar seg bruke til å …» som uheldige, men fant likevel at advokatens uttalelse både i form og innhold lå innenfor advokaters ytringsfrihet