ADA-2006-D8 (Disiplinærnemnden)

Prosessfullmakt. Salær. Prosessfullmakten innebærer ikke fullmakt til å inngå forlik slik advokaten her hadde gjort. Da det ikke forelå særlige grunner som begrunnet at innklagede ikke kunne avvente klientens vurdering i saken, forelå brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Salæret ble funnet å være rimelig i forhold til oppdragets omfang og art. Uttalt at det ligger utenfor Disiplinærmyndighetenes kompetanse å ta stilling til erstatningsspørsmål.