ADA-2007-D136 (Disiplinærnemnden)

Klagen gjaldt en nabotvist der advokaten bisto grunneier og klageren var naboens vitne, og hvor advokaten i et brev til kommunen med henvisning til klagerens vandel hadde anført at klagerens uttalelse i saken ikke hadde noen verdi. Advokaten ble frifunnet av disiplinærutvalget. Disiplinærnemnden kom til et annet resultat enn disiplinærutvalget og fant at det var kritikkverdig av innklagede å trekke frem dette i brevet til kommunen. Disiplinærnemnden uttalte at advokater generelt må være meget tilbakeholdne med å trekke inn parters eller vitners vandel i saker for domstol eller i forhold til forvaltningen uten at dette har en meget klar relevans for saken. Advokaten ble følgelig funnet å ha brutt Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.