ADA-2007-D44 (Disiplinærnemnden)

Saken ble avvist hva gjaldt innklagedes eventuelle brudd på fortrolighet/taushetsplikt ved overlevering av dokumenter til den innsatte medhjelperen som en følge av begrensninger i fengselsmyndighetenes klageadgang. Innklagede advokat bisto en innsatt tidligere advokat, som ønsket advokatens hjelp til å få gjenopptatt den sak som dannet grunnlag for avsoningen. Advokaten var ikke oppnevnt som offentlig forsvarer. Under kontroll av fengselscellen til advokatens klient ble det funnet ulike typer dokumenter som klienten opplyste at han delvis hadde mottatt fra advokaten. Disiplinærnemnden fant at dokumentene skulle vært klarert med fengselets ledelse, og at advokatens opptreden fremsto som en omgåelse av og nærmest et misbruk av en offentlig oppnevnt forsvarers privilegier sett på bakgrunn av at advokaten ikke var oppnevnt som offentlig forsvarer for klienten. Disiplinærnemnden uttalte i den forbindelse at det i tillitsforholdet mellom en advokat og soningsinstitusjonen er avgjørende at man kan stole på at advokaten ikke misbruker denne tillit. På denne bakgrunn ble advokaten funnet å ha handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. samt pkt. 2.2. Advokaten ble meddelt en advarsel under henvisning til at det forelå flere saker mot advokaten som det var ønskelig å reageres mot under ett.