ADA-2007-D72 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto klagers søster som selger overfor klager som kjøper. Klagen ble avvist i disiplinærutvalget grunnet manglende klageinteresse, men undergitt realitetsbehandling i disiplinærnemnden. Etter Disiplinærnemndens vurdering hadde advokaten overfor klager skapt det inntrykk at han selv var den rette kjøper av søsterens ideelle andel av eiendommen. Denne sammenblanding av advokat- og partsrollen ble ansett som en svært uryddig opptreden fra innklagedes side. Disiplinærnemnden fant at advokaten ved dette har handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt 1.3 om saklig og korrekt opptreden, samt unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse. Advokaten ble for denne overtredelsen meddelt en irettesettelse