ADA-2010-D122 (Disiplinærnemnden)

Klager engasjerte innklagede i forbindelse med en erstatningssak. Innklagede fikk delvis dekket sitt salær av forskjellige forsikringsselskaper, klager og det offentlige. Faktum ble ikke klargjort på en betryggende måte, og salærkravet til innklagede var lite oversiktlig. Nemnden fant at den manglede ryddigheten i seg selv utgjorde et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 og 3.3.1. Videre ble det sett på om innklagede hadde foretatt en rettmessig avregning av salæret. Etter en gjennomgang av advokatens arbeid og det innbetalte salæret, kom nemnden til at innklagede hadde dobbelfakturert for 13 timer. Under tvil kom nemnden til at dette ikke var gjort forsettlig, men at forholdet var sterkt kritikkverdig. Det ble så sett på den manglende fremdriften i saken. Nemnden kom til at stevning burde vært tatt ut i samsvar med klagers ønsker, og advokaten hadde ved sin handlemåte brutt Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2. Innklagede ble meddelt en advarsel.