ADA-2011-D67 (Disiplinærnemnden)

Under et møte med klagers advokat kom innklagede med et utsagn som av klager ble oppfattet som krenkende. Nemnden mente at ordbruken var lite saklig og korrekt og helt unødvendig for å formidle advokatens mening. Ordbruken var også egnet til å skade klagers omdømme. På denne bakgrunn kom nemnden til at innklagede hadde brutt Regler for god advokatskikk punkt 1.3. For dette ble han meddelt kritikk.