ADA-2013-D129 (Disiplinærnemnden)

Innklagede hadde bistått klagers tidligere samboer i en barnefordelingssak, tvangsoppløsningssak og politianmeldelse av klager. Ved å orientere klagers arbeidsgiver om politianmeldelse og informere pressen om klagers barnefordelingssak, hadde advokaten (innklagede) overtrådt Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Advokatens anførsler om at arbeidsgiver hadde interesse av å bli orientert om at de ansatte i arbeidstiden urettmessig hadde tatt seg inn i hans klients bolig, førte ikke frem. Advokaten hadde også ved to tilfelle gått lenger i sine uttalelser enn det som var nødvendig. Disiplinærnemnden meddelte advokaten i irettesettelse.