ADA-2016-D222 (Disiplinærnemnden)

Advokat opptrådte som privatperson i en meningsutveksling på Facebook vedrørende personopplysninger. I egenskap av å drive advokatvirksomhet fikk advokaten tilgang til personnummeropplysninger, og videresendte dette til klager i en melding på Facebook. Ikke avgjørende at det ikke besto et klientforhold. Urettmessig tilgang til og bruk av personopplysninger ervervet i egenskap av å drive advokatvirksomhet ansett som brudd på plikten til å unngå opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse, Regler for god advokatskikk pkt. 1.3