U bind II (Disiplinærnemnden 1977) s. 193

En advokat var i privat straffesak frifunnet for ærekrenkelse mot klageren. Klagen gjaldt spørsmålet om utsagnene var i strid med Regler for god advokatskikk. Disiplinærnemnden viste til byrettens begrunnelse for at utsagnene ikke var straffbare og uttalte at de samme hensyn og omstendigheter gjorde seg gjeldende ved bedømmelsen av om advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk. Nemnden fant at advokaten ikke hadde krenket reglene. Advokaten hadde ikke gått lenger enn han var berettiget til for å ivareta sin klients interesser og hadde krav på ikke å bli identifisert med sin part.