U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 177

I en ansettelsessak representerte advokaten en klient som ikke var blitt ansatt som rådmann i en kommune, og i klage til Sivilombudsmannen omtalte advokaten de opplysninger som var gitt i søknaden til den person som var blitt ansatt. Disiplinærnemnden fant under henvisning til kravet om saklig og korrekt opptreden at advokaten ved sine uttalelser ikke hadde opptrådt i strid med god advokatskikk. I den forbindelse uttalte nemnda: «Når en advokat skal ivareta klientens interesser, må advokaten ha frihet til å opptre subjektivt i sin argumentasjon. Han må ikke uttale seg mot bedre vitende når det gjelder fakta, men det må stå ham nokså fritt å foreta vurderinger og fortolkninger av fremlagte opplysninger». Nemnda viste også til advokatens plikt til å ivareta sin klients interesser etter beste evne.