U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 419

Advokaten ble funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved manglende oppfølgning, manglende orientering til klient og manglende avregning. Det ble bl.a. vist til plikten til å ivareta klientens interesser etter Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 annet ledd og til pkt. 1.3. Uttalt at advokatens opptreden var egnet til å skade standens og yrkets anseelse. At advokaten hadde overlatt saken til en fullmektig, hadde ingen betydning. Presisert at prinsipalen må føre tilsyn med fullmektigens virksomhet og sørge for forsvarlig veiledning.