Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap den 8. juni 2001, jf. dl. § 224 andre ledd. Ved kongelig resolusjon er reglene i sin helhet tatt inn i advokatforskriften som kapittel 12.
Regler for god advokatskikk gjelder for alle advokater i Norge, uavhengig av om man er medlem av Advokatforeningen.

Reglene er langt på vei harmonisert med regler som Den europeiske advokatorganisasjonen (CCBE) har vedtatt. Brudd på Regler for god advokatskikk kan få disiplinære følger for en advokat.

Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk med kommentarer 

CCBEs etiske regelverk 

IBAs etiske regelverk (Code of Ethics) 

 Norsk oversettelse av CCBE sine Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk oversatt til engelsk