Veiledere for menneskerettigheter i advokatvirksomhet

Advokatforeningen har utarbeidet to veiledere om advokaters plikt til å respektere menneskerettighetene.

Advokatforeningens hovedstyre vedtok 1. februar 2018 to veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene. Den ene er utarbeidet for advokatvirksomhet generelt, mens den andre gjelder spesifikt for bedriftsadvokater.

Veilederne er utarbeidet av et ad hoc-utvalg bestående av forretningsadvokater:

  • Leder Frode Elgesem, leder i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
  • Nils Thommessen, Wiersholm og medlem av Forum for de store advokatfirmaene
  • Anne Sofie Bjørkholt, BAHR
  • Siv Blanca Børge-Ask, Union Gruppen og leder for utvalget av bedriftsadvokater
  • Morten Andreas Lind, advokatfullmektig i CLP og medlem av utvalget for yngre advokater.

Veilederne gir konkrete råd og informasjon om hvordan norske advokater bør gjennomføre FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter fra 2011. FNs veiledende prinsipper er anerkjent som den ledende globale standarden for næringslivets menneskerettighetsansvar, og gjelder for alle typer næringsvirksomhet, inklusive advokater og advokatfirmaer.

Det har videre blitt utarbeidet et forslag til tekst i oppdragsbekreftelsen om firmaets ansvar for å respektere menneskerettighetene på både norsk og engelsk, og et eksempel på policy om respekt for menneskerettigheter for advokatfirmaer. 

Veilederne inngår i et større arbeid med å fremheve norske advokaters ansvar for å inkludere rådgivning om mulige menneskerettighetsbrudd i tilfeller hvor det er aktuelt som en del av sine juridiske tjenester.

Representantskapet i Advokatforeningen vedtok i juni 2018 en regelendring i Regler for god advokatskikk punkt 1.4. Nytt punkt 1.4 stadfester at advokater «ikke skal gi råd som advokaten forstår eller må forstå vil innebære krenkelser av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette.»

Nytt punkt 1.4 er per 2. november 2018 ikke vedtatt av Kongen i statsråd og er derfor ikke en del av Advokatforskriften. Det gjelder derfor kun for medlemmer av Advokatforeningen.

Last ned dokumentene her