Huskeliste for skyggeadvokater

Dagens hjemmel for skyggeadvokat finnes i straffeprosessloven § 100a:
”Når retten behandler en sak etter [§§…], skal den straks oppnevne offentlig advokat for den mistenkte. Advokat skal oppnevnes selv om den mistenkte allerede har forsvarer…”

En skyggeadvokats oppgaver

En skyggeadvokat skal:

 • Ivareta den mistenktes interesser
 • Sørge for at faktum blir grundigere belyst
 • Påse at vilkårene for skjulte tvangsmidler er oppfylt
 • Stille spørsmål om proporsjonalitet før innføring av skjulte tvangsmidler

Ti konkrete tips til skyggeadvokater ved begjæring om bruk av skjulte tvangsmidler

 1. Ikke gi uttrykk for at du ikke har grunnlag for å ta til motmæle mot begjæringen med mindre du har undersøkt saken grundig.
 2. Gjør bruk av din innsynsrett i sakens dokumenter, jf. § 100a annet ledd annet punktum og Rt. 2007 s. 1250.
 3. Sjekk om det er rett påtalemyndighet.
 4. Sørg for at det blir avholdt muntlig forhandling/rettsmøte for å få saken bedre opplyst, jf. § 100a, annet ledd, annet punktum (foreslått en klarere lovhjemmel i NOU 2009:15)..
 5. Sørg for å få god nok tid til å behandle begjæringen, spesielt ved forlengelser.
 6. Still spørsmål ved om de materielle vilkårene for innføring av skjulte tvangsmidler er oppfylt (vær oppmerksom på strl. § 60a, om organisert kriminalitet).
 7. Still spørsmål ved proporsjonaliteten for bruk av skjulte tvangsmidler, jf. bl.a. § 200a, annet ledd, jf. § 170a.
 8. Proporsjonalitetsprinsippet er en minimumsregel, og har betydning både for om et tvangsmiddel kan brukes og for spørsmålet om hvor lenge et tvangsmiddel kan brukes.
 9. Mistenkte bør ha samme skyggeadvokat ved begjæring om forlengelse (foreslått en klarere lovfesting i NOU 2009:15).
 10. Husk at det er gitt en rett til å anke rettens kjennelse.