Etiske retningslinjer for bistandsadvokater

Etikkutvalgets uttalelse av 14. august 2007 omhandler et forslag til retningslinjer for bistandsadvokater fra bistandsadvokatutvalget. Etikkutvalget vurderte om det bør være egne etiske retningslinjer for bistandsadvokater, og har gjennomgått forslaget til retningslinjer. Etikkutvalget har kommet med prinsipielle uttalelser om det bør være egne retningslinjer for bistandsadvokater, og forslag til endringer.

Etikkutvalget har gjennomgått forslaget til retningslinjer for bistandsadvokater.

Bistandsadvokatutvalget har ved utarbeidelsen av retningslinjene tatt utgangspunkt i Regler for god advokatskikk(RGA) og etiske retningslinjer for forsvarere. Flere av punktene er ren avskrift fra RGA og etiske retningslinjer for forsvarere.

Det er i etikkutvalget enighet om at det er prinsipielt uheldig om det skal utarbeides egne etiske retningslinjer innenfor advokatenes forskjellige arbeidsområder. Ulike regelsett vil kunne skape usikkerhet og tolkningstvil som vi bør unngå. Etikkutvalgets syn er at de gjeldende regler for god advokatskikk er godt dekkende for de forskjellige typer advokatvirksomhet, herunder også for bistandsadvokater.

Etikkutvalget mener at etiske regler bør samles i RGA, og at de bør holdes generelle. Videre bør tolkning av reglene søkes samlet i kommentarutgaven.

Utvalget mener derfor at det vil være prinsipielt uheldig om det utarbeides egne etiske regler for bistandsadvokater.

Det kan ved bistandsadvokatoppdrag være behov for veiledning. Etikkutvalget mener det vil være tilstrekkelig å utarbeide praktiske retningslinjer og utvidede huskelister. Der kan det pekes på særlige og vanlige problemer og dilemmaer bistandsadvokaten i praksis kan støte på.

Den praktiske veiledningen bør ikke blandes sammen med etiske regler og fortolkningen av disse.

Etikkutvalget har gjennomgått bistandsadvokatutvalget sitt forslag til retningslinjer for bistandsadvokater.

Etikkutvalget vil kort kommentere innholdet i noen av punktene. Noen av punktene som ikke er kommentert er en avskrift av RGA og etiske retningslinjer for forsvarere. Etikkutvalget anser det som unødvendig å kommentere innholdet av disse bestemmelsene og mener de ikke bør inntas i retningslinjene ut fra de synspunkter anført ovenfor. Etikkutvalget anbefaler derfor at forslaget blir gjennomarbeidet på ny.

Kommentarer til nedenstående punkter må kun sees på som innspill til endring av retningslinjene, eventuelt forslag til en praktisk veiledning for bistandsadvokater.

Pkt 1.4 første avsnitt: Slik dette er formulert kan det se ut som den nye advokaten må underrette tidligere bistandsadvokat selv om det er et helt nytt oppdrag. Meningen med pkt 1.4 er vel å underrette om bytte av advokat ved samme oppdrag.

Forslag til omskriving: “Dersom klienten er representert av bistandsadvokat, skal denne straks underrettes ved bistandsadvokatbytte”.

Pkt 1.4 annet avsnitt: Det bør drøftes nærmere hvorvidt denne bestemmelsen er nødvendig. Etter etikkutvalgets oppfatning er den unødvendig.

Det kan synes som om bestemmelsen legger opp til en opplysningsplikt for den nye bistandsadvokaten. I så fall vil bestemmelsen kunne ha den uheldige effekt ved at den utsetter fornærmede for den belastning det er å gi en begrunnelse for skifte. Dette kan igjen føre til at klienten føler seg bundet til sin opprinnelige advokat.

Det som imidlertid kan være aktuelt å regulere er at tidligere advokat kan kontaktes av den nye for å få nyttig informasjon om selve saken og oppdraget dersom klienten ønsker dette.

Pkt 2.1 første avsnitt siste setning: Det bør vurderes å flytte siste setning (“Bistandens karakter omfatter det arbeid som faller naturlig innenfor profesjonen og advokatrollen”) til pkt 2.3 første punktum, som gjelder bistandens karakter.

Pkt 2.1 annet avsnitt regulerer medvirkning til uriktig forklaring og bør nedfelles som et selvstendig punkt og ikke som en forlengelse av pkt 2.1.

Det bør drøftes om bistandsadvokaten bør ha en plikt til å informere klienten om konsekvensene av falsk anmeldelse. Forslag til eventuell slik bestemmelse kan inntas i det nye pkt 2.2: “Bistandsadvokaten må ikke tilskynde eller på annen måte medvirke til uriktig forklaring, falske bevis eller annen form for uredelighet. Bistandsadvokaten plikter å informere om konsekvensene av falsk anmeldelse.”

Det bør vurderes om det er mer naturlig at en eventuell bestemmelse om falsk anmeldelse heller bør nedfelles under pkt 3 som gjeler bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse.

Pkt 4.4: Dette punktet regulerer at advokaten kan henvende seg til enhver (etikkutvalgets utheving) som kan bidra til sakens opplysning. Enhver vil i denne sammenheng også innbefatte tiltalte. Det bør i så fall ikke skje uten at forsvarer er varslet på forhånd eller at henvendelsen går gjennom forsvarer. Dette kommer indirekte til utrykk gjennom punktets annet avsnitt som gjelder personer med særlig tilknytning til tiltalte, men bør presiseres i første avsnitt. Forslag til pkt 4.4 første avsnitt annet punktum: “Dersom en kontakter tiltalte, bør henvendelse ikke skje uten at forsvarer er varslet på forhånd, eller skje gjennom forsvarer.”