Etiske retningslinjer for bobestyrere

Etikkutvalget har i uttalelse av 31. juli 2007 gjennomgått et notat utarbeidet av en arbeidsgruppe i Etikkutvalget, vedrørende om det bør være egne etiske retningslinjer for bobestyrere. Etikkutvalget har kommentert om en bør ha egne retningslinjer for bobestyrere, og kommet med sine synspunkter på notatet.

Etikkutvalget har satt ned en arbeidsgruppe som har jobbet med spørsmålet om det bør være egne retningslinjer for bobestyrere.

Etikkutvalgets syn er at de gjeldende regler for god advokatskikk er godt dekkende for den virksomhet advokater driver og de roller en advokat har i sitt virke. Det gjelder også for bobestyrere.

Etikkutvalget mener at etiske regler bør samles i Regler for god advokatskikk (RGA), og at de holdes generelle. Videre bør tolkning av reglene søkes samlet i kommentarutgaven. Ulike regelsett vil kunne skape usikkerhet og tolkningstvil som vi bør unngå. Utvalget mener derfor at det vil være prinsipielt uheldig om det utarbeides etiske regler utenfor RGA knyttet til forskjellige advokatroller og grener av advokatenes virksomhet.

Etikkutvalget mener det innenfor enkelte områder kan og bør utarbeides praktisk retningslinjer og huskelister. I den forbindelse kan det pekes på særlige og vanlige problemer og dilemmaer advokaten (bobestyreren) i praksis kan støte på. Men slike praktiske veiledninger bør ikke blandes sammen med etiske regler og fortolkning av disse.

Det er positivt at enkelte grupper advokater ønsker debatt om etiske problemstillinger knyttet til særområder som eksempelvis bobestyrerollen. Dette styrker den etiske bevissthet blant advokatene. Det kan igjen avdekke om det er behov for justering av våre etiske regler.