Internettadvokaten – tilleggsuttalelse

Etikkutvalget avsa den 10. februar 2000 en tilleggsuttalelse til utvalgets uttalelse av 25. november 1999 – "internettadvokaten". Etikkutvalgets uttalelse av 25. november 1999 omhandlet spørsmål i tilknytning til tilbud om advokatbistand til publikum via internett, og om ordningen var i samsvar med Regler for god advokatskikk.

Tilleggsuttalelsen gjaldt spørsmålet om tilbudet om advokattjenester via internett var i samsvar med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1.

I Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1 er det fastsatt at en advokat ikke må "påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten, fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ."

Etikkutvalget uttalte at forholdet til Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1 ikke reiste noe problem i forhold til ordningen med "Internettadvokaten". På nettsidene var det listet opp hvilke advokater som var tilknyttet ordningen med angivelse av saksområde. Ut fra den orientering som ble gitt på nettsidene, visste vedkommende som benyttet seg av tilbudet at henvendelsen ville bli oversendt til en av advokatene på listen. Vedkommende var også orientert om at den advokaten som mottok henvendelsen ville ta direkte kontakt, og at det ikke oppsto noe advokat-klientforhold før slik kontakt var etablert. Det var altså klart forutsatt at oppdraget først ble ansett som gitt advokaten etter at det var blitt etablert direkte kontakt mellom advokat og klient.