Advokatektefeller

Etikkutvalgets uttalelse av 29. februar 2000 gjaldt samarbeid mellom ektefeller som begge var advokater. Etikkutvalget tok stilling til om samarbeidet var i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2 om interessekonflikt.

I den konkrete saken hadde advokat x startet egen advokatvirksomhet. I forbindelse med etableringen hadde hun sendt ut et rundskriv om at hun faglig ville samarbeide med sin ektefelle advokat y, og på advokat x sitt bravpapir var det opplyst at hun var i samarbeid med advokat y. Det var videre opplyst at advokat y, forutsatt klientens samtykke, ville overføre klienter til sin ektefelle, advokat x. Advokat y drev advokatvirksomhet sammen med seks andre advokater.

Etikkutvalget startet med å presisere utgangspunktene. Etikkutvalget uttalte at reglene om advokatens taushets- og diskresjonsplikt også gjelder overfor advokatens ektefelle. Likevel vil det ikke være i samsvar med Regler for god advokatskikk om advokaten påtar seg oppdrag for en klient hvor motparten er representert av advokatens ektefelle. Dette følger av prinsippet om at advokaten skal være uavhengig av andre hensyn enn hensynet til klienten, jf. punkt 2.1.

Etikkutvalget uttalte at andre advokater som vedkommende advokat samarbeider med i et kontorfellesskap eller i et selskap, som regel må kunne påta seg et oppdrag hvor vedkommendes ektefelle representerer motparten. Tilsvarende må en advokat kunne påta seg et oppdrag hvor den annen part bistås av en advokat som er i samme selskap eller kontorfellesskap som advokatens ektefelle.

Etikkutvalget la til grunn at advokat x samarbeidet med sin ektefelle advokat y, men at advokat x ikke var med i advokatfellesskapet som advokat y var en del av. Etikkutvalget uttalte at det ikke var noe kontorfellesskap mellom advokat x og advokat y. Samarbeidet gjaldt overføring av saker m.m, men innebar ikke at de i fellesskap pådro seg kostnader til kontorhold. Siden advokat x og advokat y ikke drev advokatvirksomhet i kontorfellesskap, kom bestemmelsen i Regler for god advokatskikk punkt 3.2.5 ikke til anvendelse. Etikkutvalget konkluderte derfor med at advokat y sine kollegaer i advokatfellesskapet han jobbet i, ville kunne påta seg oppdrag hvor motparten var representert av advokat x. Tilsvarende kunne advokat x påta seg oppdrag hvor motparten var representert av en annen advokat i advokatfellesskapet enn hennes ektemann advokat y.

Utvalget uttalte at det kom frem til sin konklusjon under tvil. Det mente at det var uheldig at det på advokat x sitt brevark sto at hun var i samarbeid med advokat y, fordi det kunne virke forvirrende og forlede publikum til å tro at det forelå en annen form for samarbeid enn det som var tilfelle. Selv om det i forhold til advokat y sine kollegaer i advokatfellesskapet ikke forelå noen risiko for brudd på advokatens lojalitets- og diskresjonsplikt eller uavhengighet, kunne det hos publikum bli skapt et annet inntrykk. Slike situasjoner var uheldige og burde unngås.