Interessekonflikt

Etikkutvalgets uttalelse av 24. april 2002 gjaldt spørsmålet om interessekonflikt i en konkret situasjon. Uttalelsen bygget på en henvendelse fra en advokat som i lengre tid hadde bistått selskap x AS og således også den ene av innehaverne. Denne innehaveren var sønn av motparten i saken som uttalelsen gjaldt. Sønnen var, foruten interessene i familieselskapet x AS, også engasjert i driften av en butikk sammen med sin far. Spørsmålet gjaldt om det var interessekonflikt dersom advokaten skulle bistå et annet selskap, y AS, i dets sak mot faren/butikken.

Etikkutvalget viste til hovedregelen i Regler for god advokatskikk punkt 3.2.1 som lyder slik:

"En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klienten eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet."

Etikkutvalget påpekte at det etter bestemmelsens ordlyd er tilstrekkelig at det oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klienten eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.

Etikkutvalget antok at advokaten, som følge av sitt nære forhold til sønnen, ikke ville ha den frie og uavhengige stilling som etter Regler for god advokatskikk var en forutsetning for at advokaten skulle kunne påta seg oppdraget for selskap y AS, i dets sak mot faren/butikken. Ved at advokaten i lengre tid hadde bistått sønnen, ville advokaten kunne ha fått informasjon og kunnskap om sønnen og faren sin forretningsvirksomhet, og også dette gjorde at det ville kunne reises spørsmål i forhold til plikten til fortrolighet, jf. Regler for god advokatskikk punkt 2.3.

På denne bakgrunn konkluderte Etikkutvalget med at det ville foreligge en interessekonflikt etter Regler for god advokatskikk hvis advokaten skulle bistå selskap y AS, og Etikkutvalget anbefalte advokaten å trekke seg fra oppdraget.