Advokatektefeller – tilleggsuttalelse

Etikkutvalgets uttalelse av 25. april 2000 gjaldt den tidligere uttalelses om advokatektefeller av 29. februar 2000. Hovedstyret besluttet å anmode Etikkutvalget om å vurdere saken på nytt, fordi det reagerte på Etikkutvalgets konklusjon om at "slike situasjoner bør unngås".

Etikkutvalget uttalte at det i sin forrige uttalelse klart kom frem at Etikkutvalget mente at tilfellet ikke var omfattet av Regler for god advokatskikk punkt 3.2.5. At Etikkutvalget ga uttrykk for tvil, var rett og rimelig. Dette var begrunnet i presentasjonen på advokat x sitt brevark, som Etikkutvalget fant uheldig da den kunne skape et inntrykk hos publikum av regelstridig opptreden. Etikkutvalget mente at det var uheldig å angi på brevark at man var i samarbeid med en annen advokat, når man ikke hadde noe kontormessig samarbeid. Da Etikkutvalget uttalte at denne situasjonen var uheldig og burde unngås, var det som følge av den forvirring og det inntrykk som ble skapt hos publikum.