Annonse for ”Advokattelefonen”

Etikkutvalgets uttalelse av den 13.juli 2004 gjaldt spørsmålet om en annonse/internettside for ”Advokattelefonen” var i samsvar med Regler for god advokatskikk. Utvalget tok stilling til formuleringen ”Det lønner seg å ringe oss først….,” og de vurderte prisen for tjenesten som var kr. 29,90 per minutt.

Etikkutvalget viste til at markedsføringen som hadde kommet til uttrykk i annonsen måtte vurderes i forhold til Regler for god advokatskikk pkt. 2.4.1 første ledd. Videre viste utvalget til at de alminnelige regler om markedsføring også gjelder for advokaters markedsføring, og at Regler for god advokatskikk neppe har noen selvstendig betydning utover det som allerede følger av bestemmelsen om urimelige og villedende markedsføring i markedsføringsloven.

Utvalget uttalte at de advokater som var knyttet til telefontjenesten måtte ha et ansvar for at markedsføringen av tjenesten ikke var i strid med Regler for god advokatskikk.

Etikkutvalget viste til at det klart hadde vært kritikkverdig og i strid med alminnelige regler om markedsføring hvis prisen per minutt ikke hadde vært angitt i annonsen/internettsiden. Dette var imidlertid gjort her. I tillegg var det angitt et fakturagebyr.

Vedrørende formuleringen ” Det lønner seg å ringe oss først…,” uttalte utvalget at utsagnet kunnen forstås på flere måter ettersom formuleringen var generell og upresis, foruten at slike uttrykksmåter er vanlig i annen markedsføring. På denne bakgrunn kom utvalget til at annonsen neppe kunne sies å være misvisende eller villedende i en slik grad at den kunne sies å være i strid med pkt. 2.4.1 i Regler for god advokatskikk.