Verv som faste bistandsadvokater

Oslo tingrett er landets største domstol med ca 105 dommere/ dommerfullmektiger og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger, en straffesaksavdeling og en administrasjonsavdeling som ledes av direktør. Oslo tingrett behandler hvert år ca 3000 sivile saker og 14 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har ledig inntil 4 verv som faste bistandsadvokater med tiltredelse etter avtale. Vervet er knyttet til rettskretsen og omfatter oppdrag for begge domstoler.

Vervet er et åremål på 6 år, med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over en periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Vervet er personlig. Øvre aldersgrense er 70 år. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Søkere som allerede innehar verv som fast forsvarer må være forberedt på å frasi seg dette blir man antatt som fast bistandsadvokat.

Arbeidsoppgaver

De faste bistandsadvokatene får tildelt saker under etterforskningen eller som tildelingssak ved beramming av hovedforhandling hvis fornærmede/etterlatte ikke har noe spesielt ønske om advokat. De vil også få tildelt saker av politiet ved tilrettelagte avhør.

Kvalifikasjonskrav

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen, og kapasitet til å ta oppdrag. Egen advokatbevilling er nødvendig. Det er også et mål å oppnå bedre kjønnsmessig balanse.

Kontakt

Nærmere henvendelse vedrørende vervet kan rettes til

  • Avdelingsleder/tingrettsdommer Anne Margrethe Lund eller avdelingsleder/tingrettsdommer Ina Strømstad tlf 22 03 52 00,
  • Eller førstelagmann Marianne Vollan tlf 21 55 80 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via www.jobbnorge.no/ innen 05.02.2020.

Domstoladministrasjonen

Telefon: 73 56 70 00

E-post:

Web: www.domstol.no

Relaterte stillinger