Embete som nestleder/dommer ved Asker og Bærum tingrett

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.
Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.
Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.
Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Om stillingen

Det blir ledig et embete som nestleder/dommer ved Asker og Bærum tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.  Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg 12 tingrettsdommere, administrasjonssjef, én dommerfullmektig, 17 saksbehandlere og en rettsbetjent. Domstolen har lokaler i Sandvika.

Arbeidsoppgaver

Nestleder bistår sorenskriver med ledelse av domstolen og deltar i domstolens ledergruppe.

I tillegg til å ha høy faglig kompetanse og gode dommerferdigheter forventes det at den som utnevnes har evne til strategisk planlegging for å sikre god ressursbruk i domstolen samt evne til å jobbe i team og kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi kan tilby

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som nestleder/dommer (25-49,9 årsverk) lønnes for tiden med kr. 1 310 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Asker og Bærum tingrett v/sorenskriver Kristin Jahre Ramm, tlf. 67 57 65 00
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 12. august 2019

Domstoladministrasjonen

Telefon: 73 56 70 00

E-post:

Web: www.domstol.no

Relaterte stillinger