Embete og konstitusjon som tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.
Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.
Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.
Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Det blir ledig et embete og en konstitusjon som tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett. Tiltredelse for det faste embetet er 1. februar 2020. Konstitusjonen har en varighet på to år med tiltredelse 1. oktober 2019. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg fire tingrettsdommere, administrasjonssjef, to dommerfullmektiger og 10 saksbehandlere. Domstolen har lokaler i Hamar tinghus.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. For stillingen kreves at kandidaten kan sikkerhetsklareres for høyeste nivå. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

For den faste stillingen tilbys

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling.
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Hedmarken tingrett v/sorenskriver Ola P. Svor, tlf. 61 99 12 51
  • Innstillingsrådet v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 9. september 2019

Domstoladministrasjonen

Telefon: 73 56 70 00

E-post:

Web: www.domstol.no

Relaterte stillinger