Et embete som nestleder/dommer og ett, eventuelt to embeter som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.
Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.
Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.
Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Det blir ledig et embete som nestleder/dommer og ett, eventuelt to embeter som tingrettsdommer ved Vestfold tingrett. Vestfold tingrett ble etablert 1. januar 2019 på basis av de fire eksisterende tingrettene i fylket. Den nye sammenslåtte domstolen er en fullfaglig førsteinstansdomstol med tinghus i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Det arbeides med planer for et nytt felles tinghus sentralt i Vestfold. Det er per i dag ennå ikke avgjort hvor og når dette tinghuset er plass.

Kontorstedet for nestleder/dommerembetet blir sannsynlig Horten tinghus og/eller Tønsberg tinghus, mens det andre tingrettsdommerembetet får sannsynlig kontorsted i Sandefjord tinghus og/eller Larvik tinghus. Det kan bli skifte av kontorsted, og alle dommere i Vestfold tingrett kan gjøre tjeneste i alle tinghus. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Vestfold tingrett vil i 2019 ha 22 dømmende årsverk (herunder sorenskriver og 8 dommerfullmektiger) og om lag 30 administrative årsverk.

Vi kan tilby

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som nestleder/dommer (25–49,9 årsverk) lønnes for tiden med kr. 1 310 000.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000. 

Fra lønnen trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Ytterligere opplysninger om embetene fås ved henvendelse til:

  • Vestfold tingrett v/sorenskriver Jørn Holme, tlf. 979 53 307
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 4. mars 2019

Domstoladministrasjonen

Telefon: 73 56 70 00

E-post:

Web: www.domstol.no

Relaterte stillinger