ØKOKRIM er politiet og påtalemakta sitt spissorgan mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi arbeider for å verne velferdssamfunnet og det økonomiske systemet. Vi tek dei mest omfattande, kompliserte og prinsipielle sakene på dette området, og treng difor dyktige medarbeidarar som er opptekne av å utvikle seg gjennom tverrfagleg arbeid. ØKOKRIM held til sentralt i Oslo. Du må rekne med reiseverksemd i inn- og utland. Ei tilsetjing i politiet krev plettfri vandel, og ein uttømmande og utvida politiattest må innhentast, jf. politilova § 18 og politiregisterlova § 41. Staten har eit personalpolitisk mål om mangfald bland dei tilsette, og vi ønskjer ei balansert samansetjing i kjøn og alder og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn. Som søkjar bør du merke deg at opplysningar om deg kan bli gjort offentlege, sjølv om du ber om ikkje å bli ført opp på ei offentleg søkjarliste. Søknaden med attestar og vitnemål skal registrerast i WebCruiter via lenka i kunngjeringa.

Politiadvokat

Vi treng ein politiadvokat til Skatteteamet. Politiadvokatane i ØKOKRIM tek del i etterforskinga av sakene og fører dei for retten. Straffesaksarbeidet skjer i tverrfaglege team med juristar og etterforskarar med politifagleg eller økonomisk bakgrunn.

Vi er på jakt etter deg som

 • er samfunnsinteressert og følgjer med i nyheitsbiletet
 • ønskjer å koma til botn i kompliserte sakshøve
 • kan handtera og analysera mykje informasjon
 • kan skilja det viktige frå det uviktige og ser det enkle i det komplekse
 • er interessert i å setje deg inn i nye saksområde
 • trivst med å arbeide tett med andre profesjonar
 • viser initiativ
 • ikkje let deg skremma av nye utfordringar og er uthaldande
Arbeidsoppgåver
 • planleggje, organisere, etterforske og påtale straffesaker
 • aktorere saker for tingrett og lagmannsrett
 • drive opplæring internt og eksternt
Kvalifikasjonar
 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap
 • normalt 5–8 år relevant yrkeserfaring
 • særs gode juridiske kunnskapar
 • erfaring frå straffesaksarbeid er ein fordel. Vi legg òg vekt på anna relevant arbeidserfaring og/eller annan relevant kompetanse
 • særs gode IT-ferdigheiter
 • særs god skriftleg og munnleg framstillingsevne i norsk og engelsk
Personlege eigenskapar
 • evne og vilje til nært tverrfagleg samarbeid
 • oppteken av å utvikle eigen og andre sin kompetanse
 • særs god arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre planer og oppnå resultat
 • særs gode analytiske evner
 • initiativrik og endringsvillig
Vi tilbyr
 • interessant arbeid med samfunnsrelevante økonomiske straffesaker
 • tverrfagleg teamarbeid
 • utfordrande arbeidsoppgåver
 • sterke fagmiljø
 • samarbeid med myndigheiter i inn- og utland
 • gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • god pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • løn som politiadvokat (stillingskode 1245), kr 667 200–765 100
 • i tillegg får politiadvokatar i ØKOKRIM eit mellombels tillegg for unnatak frå arbeidsmiljølova

For mer informasjon:

Marianne Steensen Bender
Førstestatsadvokat
902 04 300
 

SØK STILLINGEN HER

 

Politiet - ØKOKRIM

C. J. Hambros plass 2 C

0164 Oslo