Ringsaker kommune er med sine 34.300 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Kommuneadvokat

Ringsaker kommune har en ledig 100 % fast stilling som kommuneadvokat med tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

Kommuneadvokaten leder en faggruppe bestående av tre advokater og en juridisk rådgiver. Kommuneadvokaten gir juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen, og har et bredt tilfang av saker av både offentligrettslig og privatrettslig karakter. Kommuneadvokaten utreder og avgir betenkninger om rettslige problemstillinger knyttet til kommunens myndighetsutøvelse og tjenesteyting. I tillegg bistår kommuneadvokaten i forbindelse med offentlige anskaffelser, kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming og kontraktsinngåelse, samt prosess med hovedvekt på barnevernsaker for fylkesnemnd og domstol. Kommuneadvokaten er også sekretariat for kommunens klagenemnd og forbereder klagesakene for klagenemnda. Ringsaker kommune har rammeavtale med eksternt advokatkontor som bistår ved behov for juridisk spisskompetanse.

Sentrale arbeidsoppgaver og rettsområder
Kommuneadvokaten har det faglige og personalmessige ansvaret for faggruppen, og skal lede, veilede og fordele saker på en hensiktsmessig måte. I tillegg kommer rådgivning og behandling av egne saker, føre saker for fylkesnemnda og domstolene mv.

Sentrale rettsområder for kommuneadvokaten vil være:
- Barnevernsrett
- Arbeidsrett
- Avtalerett
- Plan- og bygningsrett
- Offentlige anskaffelser/statsstøtte
- Forvaltningsrett, kommunalrett, offentlighetslov
- Fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon
- Erstatningsrett

Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor kommuneadvokatens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner
Det stilles krav/ønske om:
- Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
- Lengre erfaring fra arbeid som advokat/advokatfullmektig, dommer/dommerfullmektig eller tilsvarende praksis vil være en fordel
- Advokatbevilling
- Prosedyreerfaring
- Det er ønskelig med noe arbeidserfaring innenfor ett eller flere av de rettsområdene hvor avdelingen i hovedsak yter bistand.
- God kjennskap til offentlig forvaltning
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
- Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy.

Vi kan tilby en interessant jobb med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og et godt miljø.

Annet
Lønn etter avtale.
Gode pensjonsordninger

Elektronisk søknad med CV og vitnemål registreres via våre nettsider. Attester medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Kontaktperson
Charlotte Børde, kommuneadvokat, tlf: 62335047, chb@ringsaker.kommune.no
Espen Hvalby, assisterende rådmann, tlf: 62335041, ehv@ringsaker.kommune.no

Ringsaker kommune